Suomi
understanding-audits-1

Opas kyberturva-auditointien ymmärtämiseen

Digitaalisen ympäristön kehittyessä organisaatiot kohtaavat lisääntyviä kyberuhkia, jotka voivat vaarantaa niiden arkaluonteiset tiedot, häiritä niiden toimintaa ja vahingoittaa niiden mainetta. Tästä syystä monet yritykset ovat alkaneet parantaa kyberturvaansa omaisuutensa suojelemiseksi ja varmistaakseen alan standardien ja määräysten noudattamisen. Tärkeä tekijä vahvan kyberturvan ylläpitämisessä on säännöllisesti toteutettava kyberturva-auditointi. Tässä oppaassa perehdytään siihen, mitä kyberturva-auditoinnit sisältävät, kuinka tärkeitä ne ovat ja listataan parhaita käytäntöjä niiden tehokkaaseen suorittamiseen.

Mikä on kyberturva-auditointi?

Kyberturvallisuusauditointi on organisaation turvatoimien perusteellinen tarkastelu, jolla pyritään paljastamaan mahdolliset haavoittuvuudet, riskit ja aukot sen puolustusjärjestelmissä. Näiden auditointien tarkoituksena on arvioida organisaation kyberturvallisuusohjelman tehokkuutta ja tunnistaa parannusmahdollisuuksia. Kyberturva-auditoinnissa voidaan arvioida useita erilaisia yrityksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tietoturvakäytännöt, ohjelmistojen ja laitteistojen suorituskyky, säännösten ja lakien noudattamisen tila, ekosysteemiin vaikuttavat haavoittuvuudet, olemassa olevien turvallisuuskäytäntöjen ja -menettelyjen tehokkuus sekä sisäisten ja ulkoisten uhkien olemassaolo.

Kyberturva-auditointien avulla organisaatiot voivat:

Tunnistaa ja korjata kyberturvallisuusriskit

Täyttää sisäiset ja ulkoiset vaatimustenmukaisuusstandardit

Noudattaa sovellettavia lakeja ja määräyksiä

Parantaa uskottavuutta asiakkaiden ja kumppaneiden keskuudessa


 

Miksi kyberturva-auditoinnit ovat tärkeitä?

Jatkuva digitaalinen muutos luo uusia kyberuhkia päivittäin. Organisaatioiden on oltava varmoja siitä, että niiden kyberturvallisuusohjelma tunnistaa ja pystyy vastaamaan näihin uhkiin. Auditointisuunnitelman puuttuminen kasvattaa kyberriskiä, ja saattaa lisäksi aiheuttaa tilanteen, jossa organisaation tietoturvan taso ei täytä sitä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia. Tämä tarkoittaa, että organisaation kyberturvakäytännöt eivät ole alan standardien mukaisia, mikä lisää tietomurron tai muiden vakavien tietoturvaloukkausten mahdollisuutta. Arkaluonteisten tietojen väärä tai huolimaton käsittely saattaa johtaa oikeustoimiin, juridisiin seuraamuksiin sekä vakaviin mainehaittoihin.

Säännölliset kyberturva-auditoinnit paljastavat puuttuvat tai riittämättömät suojaus- ja puolustustoimenpiteet, minkä ansiosta kyberturvasta vastuussa olevat tiimit voivat priorisoida ja toteuttaa korjaustoimenpiteet.


 

Kyberturvallisuuden auditointiprosessi

Kyberturva-auditoinnin tekeminen sisältää useita vaiheita, jotka voidaan luokitella kolmeen päävaiheeseen:

  1. Määritetään auditoinnin laajuus

Ensimmäinen askel kyberturva-auditoinnissa on määrittää sen laajuus. Tämä tarkoittaa, että tunnistetaan ne kyberturvaohjelman osat, joihin auditoinnin on puututtava, kuten IT-infrastruktuuri, arkaluonteisten tietojen tallennus ja suojaus, fyysiset turvallisuuskäytännöt, kyberturvakäytännöt ja -menettelyt sekä vaatimustenmukaisuusstandardit. Kun tarkastusten laajuus on määritelty, ne dokumentoidaan tulevien auditointien johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

  1. Tunnistetaan uhat

Kun auditoinnin laajuus on määritelty, arvioidaan kyberturvariskit organisaatioon vaikuttavien uhkien tunnistamiseksi ja listataan nykyiset suojaustoimenpiteet, joilla uhkia lievennetään. Yleisesti tunnettuja kyberuhkia ovat hajautetut palvelunestohyökkäykset (DDoS), haittaohjelmat, varjo-IT, sosiaalinen manipulointi, varastetut salasanat, SQL-injektiot ja nollapäivähaavoittuvuuksien hyväksikäyttö.

  1. Suunnitellaan reagointi

Kun organisaation kyberturvallisuuteen vaikuttavat uhat on tunnistettu, niihin reagointi aloitetaan tekemällä suunnitelma, joka kattaa menetelmät riskien ja korjaavien prosessien priorisoimiseksi, toiminnan jatkuvuussuunnitelman katastrofista toipumisen varalle, ennaltaehkäisy-, havaitsemis- ja reagointivälineiden dokumentoinnin, viestintäsuunnitelman sekä työntekijöiden koulutukseen resursoinnin.

understanding-audits-check-list

 

Parhaat käytännöt kyberturva-auditoinnin suorittamiseen

Parhaiden käytäntöjen noudattaminen varmistaa tehokkaamman kyberturvallisuuden auditointiprosessin. Alla on kuvattu, mitä sinun kannattaa tehdä ennen auditointia.

Tarkista tietoturvakäytännöt. Ennen auditoinnin aloittamista tarkista organisaatiosi tietoturvakäytännöt se varmistamiseksi, että ne ovat tietojen luottamuksellisuus-, eheys- ja saatavuusvaatimusten mukaisia.

Keskitä kyberturvallisuus- ja vaatimustenmukaisuuskäytännöt yhdistämällä kyberturvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusstandardit yhdeksi luetteloksi tai asiakirjaksi, jolloin tarkastajien on helpompi ymmärtää organisaatiosi IT-tietoturvakäytäntöjä ja tunnistaa puutteet.

Tarkenna verkkorakennettasi. Toimita tarkastajillesi verkkokaavio, joka antaa heille kattavan kuvan IT-infrastruktuuristasi (verkkosegmentit, tietojärjestelmät, tiedon tallennus ja tärkeimmät tietovirrat) ja auttaa heitä tunnistamaan mahdolliset heikkoudet helpommin.

Tarkista asiaankuuluvat vaatimustenmukaisuusstandardit. Jaa ne auditointitiimille, jotta tarkastus vastaa parhaalla mahdollisella tavalla organisaatiosi tarpeita.

Luo luettelo turvallisuushenkilöstöstä ja heidän vastuistaan. Tämä virtaviivaistaa työntekijöiden haastatteluprosessia auditoinnin aikana ja antaa tarkastajille paremman käsityksen organisaatiosi turvallisuudesta.

ITIL- ja NIST-viitekehykset kyberturva-auditointia varten

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ja National Institute of Standards and Technology (NIST) -viitekehykset tarjoavat ohjeita ja parhaita käytäntöjä kyberturvallisuusriskien hallintaan ja auditointien suorittamiseen.

ITIL-kehys tarjoaa systemaattisen lähestymistavan IT-palvelujen, mukaan lukien kyberturvallisuuden, hallintaan. Se antaa ohjeita riskien tunnistamiseen, arviointiin ja priorisointiin sekä sopivien kontrollien toteuttamiseen ja kyberturvallisuusprosessien jatkuvan parantamiseen.

NIST-viitekehys on vapaaehtoinen kehikko, jota organisaatiot voivat käyttää hallitakseen ja vähentääkseen kyberturvallisuusriskejä. Se koostuu viidestä ydintoiminnosta: Tunnista, Suojaa, Havaitse, Vastaa ja Palauta. Nämä toiminnot tarjoavat rakenteellisen lähestymistavan kyberturvallisuusriskien hallintaan ja niitä voidaan mukauttaa organisaation erityistarpeiden mukaan.


 

Kyberturvallisuuden Riskienhallinta

Tehokas kyberturvallisuuden riskienhallinta vaatii yhdistelmän ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, havaitsemismekanismeja ja vastaavia strategioita mahdollisiin kyberhyökkäyksiin. Kyberturvallisuuden riskienhallinnan keskeisiä elementtejä ovat haavoittuvuuden arviointi ja lieventäminen, välikohtausten vastaamisen suunnittelu, turvallisuustietoisuuden koulutus ja organisaation turvallisuusasenteen jatkuva seuranta.

Yleiset Kyberturvallisuusuhkat

Organisaatioiden tulee olla tietoisia yleisistä kyberturvallisuusuhista ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin niiden lieventämiseksi. Joitakin näistä uhista ovat:

Vakoiluohjelmat

Ilkeämielinen ohjelmisto, joka kerää tietoja käyttäjistä ja heidän toiminnastaan ilman heidän tietoaan tai suostumustaan.

Tietojenkalastelu (Phishing)

Tietojenkalastelu (phishing) on verkkorikollisten käyttämä tekniikka, jossa he yrittävät huijata tietokoneen käyttäjiä luovuttamaan arkaluonteisia tietojaan, kuten käyttäjätunnuksia, salasanoja ja pankkitietoja. Tietojenkalastelussa huijari esittäytyy usein luotettavana tahona, väärennetyillä sähköposteilla ja verkkosivuilla.


 


 

Luottamus ja digitaalinen luottamus

Luottamus on keskeinen osa kyberturvallisuutta, ja organisaatioiden on luotava ja ylläpidettävä digitaalista luottamusta sidosryhmiinsä, mukaan lukien asiakkaat, kumppanit ja työntekijät.

Virtaviivainen Kyberturvallisuusauditoinnin Ratkaisu

CUBE Security on huippuluokan SaaS-alusta, joka on suunniteltu virtaviivaistamaan ja seuraamaan organisaatiosi penetraatiotestaus- ja turvallisuusauditointiprojekteja. CUBEn avulla voit muuttaa turvallisuushallintasi kattavaksi, käyttäjäystävälliseksi ratkaisuksi, joka edistää yhteistyötä, parantaa läpinäkyvyyttä ja yksinkertaistaa raportointia.

CUBE Security -alusta tekee kyberturvallisuusauditoinnin hallinnasta helppoa pitkällä aikavälillä, tuoden yhteen penetraatiotestaajat, auditoijat, kehittäjät ja tuotteen omistajat varmistaakseen kyberturvallisuusinvestointiisi tuoton läpinäkyvällä raportoinnilla. CUBEa käyttämällä organisaatiosi voi saavuttaa tasaisen auditointirytmin ja ylläpitää tarvittavaa näkyvyyttä tunnistaa kyberturvallisuusuhkat ennen kuin ne muuttuvat tietovuodoiksi.

Opi lisää siitä, miten CUBE voi auttaa virtaviivaistamaan organisaatiosi kyberturvallisuusauditointiprosessia turvallisella ja kustannustehokkaalla tavalla vierailemalla osoitteessa cubesecurity.com

Kyberturvallisuusauditoinnit ovat elintärkeä osa organisaation kokonaisvaltaista turvallisuusstrategiaa. Suorittamalla säännöllisiä auditointeja ja noudattamalla parhaita käytäntöjä organisaatiot voivat tunnistaa haavoittuvuuksia ja riskejä, toteuttaa tehokkaita valvontatoimenpiteitä ja ylläpitää vahvaa kyberresilienssiä. Työkaluilla, kuten Cube Security, kyberturvallisuusauditointiprosessin hallinta muuttuu sujuvammaksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi, varmistaen, että organisaatiot voivat pysyä askeleen edellä jatkuvasti kehittyvistä kyberuhista.

Experience the Cyber Security CUBE Difference Take control of your organization's cybersecurity governance with Cyber Security CUBE. Our powerful, transparent, and collaborative platform is tailored to meet the needs of today's fast-paced digital landscape. Make security everyone's responsibility and unlock the full potential of your cybersecurity investment.